DRUKUJ
2022-02-01

Aktywa

Aktywa (wyciąg) w PLN

Lp.

Tytuł

Stan na
31.12.2019

Stan na
31.12.2018

A

AKTYWA TRWAŁE

5 023 295 311,29

4 626 766 811,14

I

Wartości niematerialne i prawne

1 634 584,17

1 360 998,77

II

Wartość firmy jednostek podporządkowanych

0,00

0,00

III

Rzeczowe aktywa trwałe

82 153 820,95

33 694 474,57

1

Środki trwałe

31 022 420,89

31 167 603,66

2

Środki trwałe w budowie

51 131 400,06

2 526 870,91

3

Zaliczki na środki trwałe w budowie

0,00

0,00

IV

Należności długoterminowe

775 368 129,89

704 709 899,61

V

Inwestycje długoterminowe

4 143 204 939,48

3 863 642 226,31

1

Nieruchomości

144 622 658,93

137 199 423,49

2

Wartości niematerialne i prawne

0,00

0,00

3

Długoterminowe aktywa finansowe

3 996 957 832,55

3 724 818 354,82

4

Inne inwestycje długoterminowe

1 624 448,00

1 624 448,00

VI

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

20 933 836,80

23 359 211,88

1

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

20 047 022,00

22 358 602,00

2

Inne rozliczenia międzyokresowe

886 814,80

1 000 609,88

B

AKTYWA OBROTOWE

1 446 982 866,80

1 800 991 412,34

I

Zapasy

514 520,72

237 961,00

II

Należności krótkoterminowe

647 073 571,76

446 213 184,75

1

Należności od jednostek powiązanych

88 169 260,85

87 636 407,32

2

Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale

106 451 623,05

9 189 133,97

3

Należności od pozostałych jednostek

452 452 687,86

349 387 643,46

III

Inwestycje krótkoterminowe

798 734 860,99

1 353 845 645,79

1

Krótkoterminowe aktywa finansowe

798 734 860,99

1 353 845 645,79

2

Inne inwestycje krótkoterminowe

0,00

 

IV

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

659 913,33

694 620,80

C

NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ PODSTAWOWY

0,00

 

D

UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE

0,00

 

AKTYWA RAZEM

6 470 278 178,09

6 427 758 223,48